Under counter

ใต้เคาน์เตอร์บาร์นั้นเราจะเก็บเครื่องทำความเย็นแบบน้ำไว้ ซึ่งท่อไพทอนจะเชื่อมต่อระหว่างเครื่องทำความเย็นนี้และเบียร์จะไหลผ่านท่อพวกนี้และทำให้เย็นอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะไหลออกมา

ระหว่างเครื่องทำความเย็นและก๊อกเบียร์ จะมีท่อไพทอนสั้นๆและน้าไหลวนผ่านเพื่อทำให้เบียร์เย็นจนไปสู่ก๊อกเบียร์

โดยเครื่องกวนจากเครื่องทำความเย็นจะปั๊มพ์น้ำเย็นผ่านท่อไพทอนนี้