Over counter

คำถามคือ:

คุณต้องการทาวเวอร์เบียร์ที่มีหลายก๊อกหรือไม่?

คุณต้องการทาวเวอร์เบียร์ที่มีแค่ก๊อกเดียวหรือไม่?

Hillary 1, Bangkok

No Idea, Bangkok

 

คุณต้องการทาวเวอร์เบียร์ที่มีก๊อกบนกำแพงหรือไม่?

Talk of the Town

Talk of the Town, Bangkok

คลิกที่นี่ เพื่อดูแหล่งที่มาของทาวเวอร์เบียร์จากหลากหลายผู้ผลิตนานาชาติ